Εταιρεία | Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

 

Αποτελεί θεμελιώδη πολιτική της «TOTTIS PACK ΑΕ» η καθιέρωση και διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας στον τρόπο λειτουργίας της, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες και προσδοκίες των Πελατών της. Η εταιρεία είναι συνεπώς δεσμευμένη και στοχεύει πάντοτε στην παραγωγή προϊόντων που:

  • συμμορφώνονται στα πρότυπα, κανονισμούς, συμβάσεις που αφορούν στην ποιότητα, στην ασφάλεια και στην νομιμότητα τους.
  • είναι αξιόπιστα σε όλη τη διάρκεια ζωής τους και κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.

Η διοίκηση της «TOTTIS PACK ΑΕ» εφαρμόζοντας τις διεργασίες διαχείρισης ποιότητας του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2008 είναι προσανατολισμένη στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει και του επιπέδου λειτουργίας, ώστε να είναι ανταγωνιστική και πρωτοπόρος στην αγορά.

Οι προσπάθειες για την βελτίωση της ποιότητας διέρχονται μέσα από :

  • Την διάχυση της πολιτικής ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας καθώς και την ανασκόπηση της καταλληλόλητάς της από την ανώτατη διεύθυνση όποτε πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές.
  • Την σταθερή προσήλωση της εταιρείας στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας & τον διαρκή εκσυγχρονισμό του χρησιμοποιουμένου εξοπλισμού και των μέσων παραγωγής.
  • Την συνεχή εκπαίδευση - εξέλιξη των στελεχών και εργαζομένων της σε νέες μεθόδους και τεχνικές ελέγχου και οργάνωσης της παραγωγής και σε θέματα διαχείρισης ποιότητας.
  • Την καθιέρωση ενός πλαισίου αντικειμενικών σκοπών και στόχων για την ποιότητα.
  • Την καθιέρωση μηχανισμού συλλογής και ανασκόπησης νομοθεσίας που αφορά στην λειτουργία της εταιρείας και επηρεάζει την παραγωγική της διεργασία.

Έτσι μέσω αυτών των διαδικασιών οι ενέργειες του προσωπικού της εταιρείας να έχουν στόχο τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και να γίνουν καθημερινή μεριμνά και ενσυνείδητη πρακτική του.

Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © 2013 tottispack.gr All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.